СиГмаП`ятниця, 19.10.2018, 05:05

Приветствую Вас Гість | RSS
Головна | Каталог файлов | Регістрація | Вхід
Методичне об'єднання вчителів математики міста Ясинуватої Донецької області
Меню сайта

Час
Форма входу

Корисні посилання
ІППО
ЗНО
Учи математику!
Міністерство освіти

Главная » Файлы » Підготовка до курсів підвищення кваліфікації

Методичні рекомендації, вимоги щодо виконання докурсових робіт (рефератів) слухачами курсів підвищення кваліфікації
02.02.2011, 20:35

Методичні рекомендації, вимоги щодо виконання докурсових робіт (рефератів) слухачами курсів підвищення кваліфікації

 

Кожен вчитель займається самоосвітньою діяльністю і значну увагу приділяє тій проблемі, яка значно впливає на якість знань учнів. З цієї ж проблеми бажано підвищувати свою кваліфікацію. При цьому заздалегідь (за 2 роки) готується до написання реферату: опрацьовує відповідну літературу, виділяє головне для своєї роботи, постійно відслідковує результати та удосконалює свої наробки.

 

Реферат містить:

1.      Титульний лист (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тема реферату, прізвище, ім’я, по-батькові, місто (район), школа, рік).

2.      Зміст реферату

§        Актуальність теми. Розкривається мета актуальність теми і поставлених завдань. Це частина де викладено стислий огляд і критичність наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих положень, що автор вважає найважливішими, позитивні сторони, спірні положення авторів джерел, що аналізуються;

§        Впровадження теоретичних наробок в практичну діяльність вчителя. Описується досвід роботи з даної проблеми

§         Результативність. Аналіз фактів за обраною темою. Головне – повідомити про певну суму знань, пов’язавши їх з уже відомими, при цьому необхідно довести новизну і актуальність обраної теми. Зробити аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів з навчальної теми (за вибором).

§        Висновки і пропозиції щодо подальшого використання матеріалів в практичній діяльності.

3. Література, додатки з досвіду роботи, та матеріал який був використаний для написання реферату.

 

Вимоги до оформлення:

Робота повинна бути виконана  на друкарській  машинці або комп’ютерним набором:

Ø                       формат - А4 (210х 297мм), розмір шрифту – 14пт (кеглів), друк тільки з одного боку, інтервал – 1,5 на комп’ютері, 2- на друкарській машинці, рівномірна щільність;

Ø                       обсяг - 25 сторінок, у нього не входять список літератури і додатки, таблиці, що займають цілу сторінку, або 30 стор;

Ø                       текст не перевантажено курсивом, шрифтами, назви структурних частин набирають таким же кеглем, але великими літерами, наприклад: ВСТУП, РОЗДIЛ, ДОДАТКИ і вирівнюють по центру, заголовки підпунктів розділу починають з абзацного відступу і по центру не вирівнюють, з великої літери звичайним шрифтом;

Ø                       заголовок – відокремлений від тексту зверху і знизу 3 інтервалами, відстань між назвою заголовку і підзаголовку один пропущений рядок, заголовки підрозділів набираються маленькими літерами (тільки перша велика) з абзацу  у 5 знаків, крапка в кінці не ставиться; кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки;

Ø                       нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, схем, таблиць, додатків здійснюється тільки арабськими цифрами без знаку  №, першим вважається титульний аркуш, далі анотація і зміст, на вказаних сторінках номери не проставляють, але включають до загальної нумерації, наступні сторінки нумерується у правих  верхніх кутах цифрами без крапок у кінці з урахуванням зазначених перших сторінок, нумерацію починають тільки після слова «Розділ..». Після цифри, яка вказує номер розділу, крапка не ставиться. Потім з нового рядка друкують заголовок розділу, підрозділи нумеруються послідовно в межах кожного розділу подвійними цифрами – 1.2, таблиці нумерують послідовно у межах розділу, назва таблиці розміщується по центру над таблицею, а малюнка – по центру під малюнком. Формули подаються послідовно за текстом;поля сторінки: ліве, нижнє, верхнє – 20мм, праве -10мм

Структура роботи

В оформленні і структурі творчих робіт при їх розмаїтті існує певний стандарт, якого необхідно дотримуватися.

Курсова індивідуально-творча робота повинна мати: титульний лист, анотацію російською та українською мовами, зміст, вступ, основну частину, висновки, підсумок, список використаних джерел, додаток, словник, перелік умовних позначень або скорочень ( у разі необхідності).

Титульний лист є першою сторінкою курсової індивідуально-творчої роботи і повинен виконуватися у відповідності з стандартом. Верхня частина сторінки містить назви Міністерства освіти і науки, вищого навчального закладу, де виконувалась робота - Донецького облІППО. Нижче  прізвище, ім’я та по батькові автора. Приблизно по центру сторінки розміщується назва роботи (проекту) великими літерами. Далі відділ облІППО, назва курсів, категорія курсантів, форма навчання (очно – заочна, індивідуальна).

Зразок

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Факультет підвищення кваліфікації             

Відділ математики                                      

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

Тема  «                                                                             »

                                  

 

     Слухача курсів…

                                                      Іванової Світлани Петрівни,

                                         учителя математики

                                                                    школи________________________,

                               міста,  району

    Керівник курсів__________

 

 

 

Донецьк -2011

 

Анотація (стислий опис роботи, її основних характеристик, використаних схем, табл.), виконується російською, українською мовами на окремій сторінці, що йде за титульним листом. Структура анотації: прізвище, ініціали автора, назва роботи, місто і заклад, де виконувалась, рік виконання, кількість сторінок. Далі з нового рядка стисле викладення змісту роботи. Потім вказується загальна кількість ілюстрацій (малюнків), таблиць і джерел. Те ж саме повторюється в другій половині аркуша українською мовою.

Вступ являє собою найбільш відповідальну частину роботи, вміщує в стислій формі (обсяг до 5% загального обсягу основної частини роботи) всі положення роботи. Тому писати вступ краще після завершення роботи, коли основна частина повністю готова. Доцільно у вступі вказати, в який термін проходило дослідження від зародження ідеї до її теоретико-практичної розробки: «дослідження проблеми… проходило ряд етапів..».

Складається   вступ у  такому порядку: актуальність теми; зв’язок з  науковими програмами, програмами, над якими працює навчальний заклад, регіональними програмами, темами.

Вступ починається реченням «Актуальність теми…», з оцінкою сучасного стану проблеми  та підстав для її виконання. Ознаками актуальності є відображення основних завдань розвитку педагогічної науки, педагогіки школи, розвиток особистості учня, учителя, належність проблеми дослідження до програм розвитку освіти в державі і регіоні. Обов’язкове посилання на документи: обласні, регіональні програми, «Закон про освіту», «Національну програму виховання дітей та учнівської молоді  в Україні (2004 – 2013р.р.)», Конституцію  та ін., з поступовим переходом до проблеми: « школа потребує нової особистості вчителя, особливого значення набуває…..».

Мета і завдання дослідження вміщують головну мету і завдання роботи. Мета роботи  формулюється чітко, зрозуміло, варто дотримуватись формулювань: «Теоретично обґрунтувати…», «З’ясувати можливості…», «Довести, що..», «Продемонструвати на прикладах…», «Показати перспективи…», також повинні знайти відображення практичне і теоретичне значення теми, варто повідомити про участь у конкурсах, конференціях, де відбувалася апробація результатів роботи, вказуються і публікації у пресі з даної проблеми.

Гіпотеза  (засада, припущення) висувається  для пояснення будь - якого явища і потребує перевірки дослідом або теоретичним обґрунтуванням. Її важливо виділити, обґрунтувати. Наприклад, «підвищення ефективності управління методичною роботою можливе за умови виявлення рівня сформованості управлінської компетентності методистів, забезпечення  підвищення їх професійного рівня в системі післядипломної педагогічної освіти, соціальної підтримки.»

Завдання визначаються згідно з метою і поставленою проблемою роботи, їх може бути  декілька. Вирішення кожного – етап роботи. Завдання визначають зміст дослідження, структуру тексту роботи. Наприклад: 1)проаналізувати стан розробки проблеми, 2) визначити сутність і специфіку, 3) обґрунтувати систему управлінських заходів (наради, семінари..), 4) експериментально перевірити ефективність методики, технології, програми…

Основна частина (обсяг до 90% загального обсягу основної частини роботи). Може складатися з 2-3 розділів та кількох підрозділів, що завершуються висновками:

1-й (обсяг до 15%) містить огляд літератури та методологію (методика та методи дослідження): «методологічні засади дослідження проблеми…. становлять філософські положення щодо управління як соціального феномену, системність, науковість, методологічні підходи: системність, компетентність …»; має на меті опис у роботі того, що й як робив автор роботи для доведення справедливості поставленої проблеми;

2-й (до 40%) містить аналіз отриманих результатів з досліджуваного питання;

3-й (до 35%) містить викладення конкретних заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми. Необхідно вказати практичну значущість дослідження проблеми: «визначається розробкою конкретної програми розвитку творчих умінь  учнів 5 – го класу….».

Зміст роботи повинен викладатися стисло, аргументовано, уникаючи бездоказових тверджень, з дотриманням певної логіки, послідовності викладання, системності та науковості. Виклад матеріалу повинен підпорядковуватися одній провідній ідеї, що визначив автор, відповідно до певних задач роботи, розкривається зміст кожного розділу. Використання практичних доробок необхідне, але перевантажувати зміст роботи великою кількістю допоміжних робочих матеріалів недоцільно.

Обов’язково вказуються публікації автора  з теми дослідження, вказується, в яких конкретно виданнях надруковані роботи. Викладення матеріалу повинне вестися від третьої особи, не перевантажувати текст «ми», «вважаємо», «думаємо».

Висновки, підсумки (до 5% основної частини роботи, 2-4 сторінки). Робота завершується висновками. Висновки завершують кожний розділ, у них тезами, у порядку виконання задач, викладаються найважливіші результати досліджень, це короткий виклад розв’язання дослідницької задачі.

Підсумок – сукупність висновків, доведення повноти досягнення поставленої мети, посилання на результат роботи, рекомендації про можливість практичного застосування отриманих результатів.

Список використаних джерел. Кількість джерел не лімітується, але орієнтовно 20-25. Не можна включати до джерел ті роботи, на яких не було посилань у роботі.

Додаток складається з усіх отриманих до роботи матеріалів (таблиць, діаграм, схем, карт, програм, описів алгоритмів, пам’яток, інструкцій, методик). Найбільш доцільною формою представлення даних є графічні зображення.

Словник складних термінів та понять (якщо такі є в тексті роботи).

 

Загальні критерії оцінювання реферату:

·         повнота;

·         об’єктивність, адекватність відображення існуючих точок зору та їх представлення;

·         змістовність;

·         стислість і зрозумілість;

·         індивідуальна форма виконання;

·         виконання державною мовою;

·         обсяг 10-15 сторінок.

Реферат має повно відобразити зміст документа, передати позицію автора. однак, він має бути лаконічним, не подавати зайвої інформації, загальновідомих положень.

Реферат презентується слухачем на заліку. Головне – завдання – чітко сформулювати й емоційно викласти суть реферату. відзначити можливості його використання в роботі, не перевантажувати «зайвими даними», а також чітко відповісти на запитання аудиторії у разі потреби.

 

 

Категория: Підготовка до курсів підвищення кваліфікації | Добавил: galanat
Просмотров: 3511 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пошук


Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz